[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.1″ custom_margin=”3vw||||false|false” hover_enabled=”0″ custom_padding=”0px||||false|false”][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.0.3″ text_font_size=”33px” custom_margin=”81px||||false|false” text_text_shadow_style=”preset1″]

Sprogforeningens vedtægter

[/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.0.6″ background_color=”#e09900″][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.0.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”60px||||false|false”]

§ 1 Navn
Foreningens navn er Sprogforeningen. Foreningen er stiftet den 10. oktober 1880.

§ 2 Formål
Sprogforeningens formål er at gavne det danske sprog og den danske kultur i Sønderjylland.

§ 3 Hjemsted
Sprogforeningens hjemsted er Aabenraa.

§ 4 Generalforsamlingen
Sprogforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt i maj eller juni. Generalforsamlingen bekendtgøres i et eller flere dagblade/ugeaviser med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. valg af dirigent
  2. formandens beretning
  3. aflæggelse af regnskab
  4. forslag fra medlemmerne
  5. valg af formand – i lige år
  6. valg af bestyrelsesmedlemmer

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest én måned før generalforsamlingen.

§ 5
Sprogforeningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 6-8 medlemmer.
Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Såfremt formanden afgår i valgperioden, vælger bestyrelsen i sin midte en formand, der fungerer indtil næste generalforsamling.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Afstemningen sker skriftligt, såfremt nogen i forsamlingen fremsætter ønske herom. Tre bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende eller have deres virke syd for grænsen.

§ 6
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor

§ 7
Generalforsamlingen kan godkende lokale afdelinger af Sprogforeningen.

§ 8
Kontingent for livsvarigt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen.

§ 9
Sprogforeningens regnskab er kalenderåret.

§ 10 Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fører gennem formanden tilsyn med Sprogforeningens administration. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen træffer beslutninger med almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når én over halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Efter hvert bestyrelsesmøde udsendes referat til bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til de foreninger, legater og fonde hvor Sprogforeningen er repræsenteret.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af bestemte opgaver.

§ 11 Hæftelse
Sprogforeningens tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald kan næstformanden og et bestyrelsesmedlem tegne Sprogforeningen.

Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af Sprogforeningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene Sprogforeningen hæfter med sin formue.

Sprogforeningens medlemmer har udover forpligtelse til at skulle betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent ikke andre økonomiske forpligtelser over for Sprogforeningen, ligesom Sprogforeningens medlemmer ikke har krav på nogen del af foreningens formue eller indtægter af nogen art.

Sprogforeningen hæfter ikke for forpligtelser, der er påtaget af lokale afdelinger, som er godkendt efter § 7.

§ 12 Vedtægtsændringer
Ændringer af Sprogforeningens vedtægter kan ske, når generalforsamlingen beslutter det, og  mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

§ 13 Sprogforeningens opløsning
Generalforsamling kan beslutte Sprogforeningens opløsning.

Såfremt 2/3 af de på  generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst én måned og senest tre måneder  efter den  generalforsamling, der besluttede at opløse Sprogforeningen.
På den ekstraordinære generalforsamling, skal 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for en opløsning.

Den generalforsamling, der træffer beslutning om Sprogforeningens opløsning, tager stilling til anvendelsen af Sprogforeningens midler. Ved denne beslutning skal Sprogforeningens formålsbestemmelse følges i videst muligt omfang.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. maj 2013 på Folkehjem i Aabenraa.

Bestyrelsen:
Frode Sørensen, Jens Erik Salomonsen, Gunnar Vind, Lis Mikkelsen, Lisbeth Mikkelsen Buhl,
Ingolf Haase, Orla Møller, Kristian Kjær Nielsen

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]