[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.0.9″ hover_enabled=”0″ custom_margin=”6vw||||false|false”][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”4.0.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”28px||||false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.0.3″ text_font=”||||||||” text_font_size=”34px” custom_margin=”64px||||false|false” text_text_shadow_style=”preset2″ text_text_shadow_horizontal_length=”0em”]

Vedtægter for Sprogforeningen i Sydslesvig

[/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.0.3″ background_color=”#BC2720″][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.0.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

 

mariehoene-grafik-logo-sprog-syd

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen ”Sprogforeningen i Sydslesvig” der har hjemsted i Sydslesvig er stiftet den 12. marts 1981.
Foreningen er en afdeling af ”Sprogforeningen” med hjemsted i Aabenraa og er underlagt dennes love.

§ 2 Formål
Sprogforeningens formål er at styrke dansk sprog og kultur i Sydslesvig.
Foreningens aktiviteter er bl.a. at holde dansksprogede møder, udgive dansksprogede bøger og materialer og tage initiativ til aktiviteter, der sætter fokus på dansk sprog og kultur.
Foreningen redigerer medlemssiden ”Sproghjørnet” i Flensborg Avis.
Foreningen vælger en repræsentant til ”Biblioteksbestyrelsen” i Sydslesvig.

§ 3 Medlemskab
Som medlem kan foreningen optage enhver, der tilslutter sig foreningens formål.
Medlemskabet er livsvarigt, med mindre der foretages en skriftlige udmeldelse til bestyrelsen.
Hvis et medlem flytter til Danmark fortsætter medlemskabet i ”Sprogforeningen”.

§ 4 Kontingent
Kontingentet følger kontingentet i ”Sprogforeningen”.

§ 5 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden 1. marts.
Stemmeret har alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i Flensborg Avis.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen bliver afholdt.
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 6 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Beretning fra Biblioteksbestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af sekretær
9. Valg af 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Der kan vælges 1 suppleant
11. Valg af 2 revisorer
12. Valg af en repræsentant til Biblioteksbestyrelsen
13. Generalforsamlingen kan stille forslag om valg til ”Sprogforeningens” styrelse jfr.
”Sprogforeningens ” love § 5
14. Eventuelt

§ 7 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal.
Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når mindst en tiendedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal holdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 9 Bestyrelsen – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en protokolfører og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Formanden og det ene bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, medens kasserer, protokolfører og det andet bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.

Der kan vælges en suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Der vælges en repræsentant til Biblioteksbestyrelsen. Denne vælges for to år ad gangen i lige år.


§ 10 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab og status forelægges for generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

§ 11 Foreningens opløsning
Generalforsamlingen kan beslutte foreningens opløsning, såfremt et flertal udgørende mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemmer herfor. Såfremt et flertal, der ikke udgør halvdelen af foreningens medlemmer, stemmer for opløsning, kan opløsningen vedtages ved almindeligt stemme-flertal af en ekstraordinær generalforsamling. Der indkaldes på den i § 8 anførte måde til en ekstra-ordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 1 måned og senest 3 måneder efter den ordinære generalforsamling.
Såfremt foreningen opløses, tilfalder dens formue ”Sprogforeningen”.


Således vedtaget på generalforsamlingen d. 18. februar 2010 på Gottorp-Skolen i Slesvig
Godkendt af ”Sprogforeningens” bestyrelse den 22. marts 2010 på Folkehjem i Aabenraa.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]